Aktualności:

Aktualności:


Decyzje o udzieleniu zezwolenia - Heksabromocyklododekan (HBCDD)

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Tekst rozporządzenia

Komunikat prasowy ECHA - REACH data-sharing principles clarified

Komunikat prasowy ECHA - Registrants of the same substance must be part of the same registration


Przepisy prawa UE w zakresie chemikaliów - pierwsze kroki

⇒ Zidentyfikuj swoją rolę w łańcuchu dostaw i jakie wiążą się z nią wymogi  TUTAJ

⇒ Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie - Wprowadzenie dla MŚP  TUTAJ

⇒ Poznaj swoje obowiązki - interaktywny program NAVIGATOR  TUTAJ


Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 


LISTA KONTROLNA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Listę kontrolną karty charakterystyki opracowano we współpracy z forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów. Została ona zaprojektowana z punktu widzenia inspektora, aby pomóc w badaniu głównego tekstu karty charakterystyki, sporządzanej zgodnie z REACH.

Listę kontrolna karty charakterystyki dostępna jest TUTAJ. Strona ECHA dotycząca karty charakterystyki dostępna jest TUTAJ


Zalecenia ECHA w sprawie włączenia 11 substancji do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ECHA szereguje pod względem ważności substancje znajdujące się na liście kandydackiej w celu ustalenia, które z nich powinny znaleźć się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV do rozporządzenia REACH), a tym samym podlegać tej procedurze. ECHA regularnie przekazuje swoje zalecenia Komisji Europejskiej, która decyduje o dołączeniu tych substancji do załącznika XIV.

Komunikat prasowy ECHA


 

Informacje krok po kroku do przygotowania rejestracji w 2018 r. - TUTAJ

 

warsztaty internetowe:

1. Know your portfolio and start preparing now 

  2. Find your co-registrants - rejestracja (18 listopada)

 

 

 

 

 

 


Przedkładanie zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego zastosowań objętych zezwoleniem

Dalsi użytkownicy używający substancji z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić ECHA o tym, że stosują daną substancję w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji (art. 66 rozporządzenia REACH).

Zgłoszenie za pomocą formularza internetowego TUTAJ

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ


Publiczne konsultacje Europejskiej Agencji Chemikaliów

(stan na dzień 20.01.2016)

REACH
  • Propozycje przeprowadzenia badań na zwierzętach kręgowych - 4 konsultacje
  • Propozycje ograniczeń substancji - załącznik XVII - 1 konsultacja
  • Składanie uwag i przedstawienie dowodów (ograniczenia)- 1 konsultacja
  • Identyfikacja substancji SVHC - lista kandydacka - 0 konsultacji
  • Propozycje substancji SVHC do załącznika XIV - 11 konsultacji
  • Wnioski o zezwolenie - załącznik XIV - 0 konsultacji
CLP

Substancje SVHC w wyrobach - wyrok Trybunału z dnia 10 września 2015 r

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia REACH (zgłaszanie ECHA substancji w wyrobach) należy interpretować w ten sposób, że w celu stosowania tego przepisu na producencie ciąży obowiązek ustalenia, czy substancja SVHC jest obecna w stężeniu powyżej 0,1% wag. wytwarzanego przez niego produktu i na importerze produktu złożonego z kilku wyrobów, obowiązek ustalenia w odniesieniu do każdego wyrobu, czy taka substancja jest obecna w stężeniu powyżej 0,1% wag. tego wyrobu.
 
Artykuł 33 (przekazywanie informacji o substancjach w wyrobach) rozporządzenia nr REACH należy interpretować w ten sposób, że w celu stosowania tego przepisu do dostawcy produktu, którego jeden albo więcej wyrobów wchodzących w jego skład zawiera substancję SVHC w stężeniu wyższym niż 0,1% wag. w przypadku każdego wyrobu, należy poinformowanie odbiorcy i – na żądanie – konsumenta, o obecności tej substancji poprzez przekazanie im przynajmniej nazwy danej substancji. 
 
Pełna treść dostępna jest TUTAJ.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1494 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do benzenu


Nowy praktyczny poradnik ECHA dotyczący sporządzania raportu dalszego użytkownika

Practical Guide 17: How to prepare a downstream user chemical safety report

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

Screening

Europejska Agencja Chemikaliów dokonała analizy przesiewowej informacji rejestracyjnych i  przygotowała listę 250 substancji do dalszej analizy dla odpowiednich urzędów właściwych w krajach członkowskich. Lista obejmuje substancje które mogą mieć właściwości substancji trwałych, ze zdolnością do bioakumulacji i toksycznych (PBT), uczulających, zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR). Celem jest dokonanie oceny czy w przypadku wybranych substancji istnieje potrzeba dalszych działań regulacyjnych takich jak przeprowadzenia oceny dokumentacji, ustalenia zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, wprowadzenia zezwoleń lub ograniczeń. Zidentyfikowanie substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska oraz podjęcie odpowiednich kroków zapewni w przyszłości ich bezpieczne użytkowanie. Kampania obejmie około 2000 rejestrujących. Rejestrujący otrzymają poprzez system REACH-IT informację o podjętych działaniach. Celem kampanii jest poprawa jakości informacji w dokumentacjach rejestracyjnych. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://echa.europa.eu/pl/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/screening


Opłaty administracyjne
 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do ulgi, uiściła ulgową opłatę, ale nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi uprawniona, to Agencja pobiera wyrównanie do opłaty właściwej dla odpowiedniej kategorii wielkości przedsiębiorstwa oraz opłatę administracyjną, która została określona w decyzji zarządu MB/D/29/2010 zmienionej decyzją zarządu MB/21/2012/D i decyzją zarządu MB/14/2015. Więcej

Zalecenia ECHA w sprawie włączenia 15 substancji do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ECHA szereguje pod względem ważności substancje znajdujące się na liście kandydackiej w celu ustalenia, które z nich powinny znaleźć się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV do rozporządzenia REACH), a tym samym podlegać tej procedurze. ECHA regularnie przekazuje swoje zalecenia Komisji Europejskiej, która decyduje o dołączeniu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń ww. do listy.

Komunikat prasowy ECHA


Wizytacja ECHA w małych i średnich przedsiębiorstwach - SME visits programme

Przedsiębiorstwa chcące spotkać się z przedstawicielem Europejskiej Agencji Chemikaliów mogą zgłosić swoje zainteresowanie programem pod adresem: sme-ambassador@echa.europa.eu.

Więcej informacji:  We would like to visit SMEs Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) ECHA reaches out to SMEs


Pierwszy z cyklu warsztatów internetowych (webinar odbędzie się 24 czerwca 2015) dotyczący praktycznych informacji jak pomyślnie zarejestrować substancję w terminie do dnia 31 maja 2018.

Komunikat prasowy ECHA - Przygotuj się do ostatniego terminu rejestracji chemikaliów


Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała dwie nowe substancje do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie to m.in. umożliwia wykorzystywanie kart charakterystyki opracowanych przed 1 czerwca 2015 r., zawierających podwójną klasyfikację w sekcji 2.1 (ale oznakowanie CLP w sekcji 2.2) do 31 maja 2017 r.


Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
informowanie Inspektora zgodnie z art. 15 od dnia 30 maja 2015r.
 
Prosimy zwrócić uwagę, że w związku ze zmianą stawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach firma wytwarzająca na terytorium Polski mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie i wprowadzająca taką mieszaninę do obrotu oraz firma, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Polski, przekazują Inspektorowi informację o takiej mieszaninie poprzez system ELDIOM pod adresem: http://eldiom.chemikalia.gov.pl/
- w przypadku wytworzenia mieszaniny na terytorium Polski najpóźniej w dniu jej wprowadzenia do obrotu
- w przypadku sprowadzenia mieszaniny na terytorium Polski najpóźniej w dniu jej sprowadzenia.
Jeżeli zmienią Państwo nazwę handlową mieszaniny także należy dokonać zgłoszenia!
W przypadku aktualizacji informacji należy jej dokonać w terminie 14 dni.
Art. 4 w/w ustawy określa co rozumiemy pod pojęciem mieszaniny niebezpiecznej oraz stwarzająceji zagrożenie!

Procedura udzielania zezwoleń – nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw

Program
Prezentacje z seminarium:

Cel, zakres, koszty procedury udzielania zezwoleń oraz procedura włączania substancji SVHC do załącznika XIV rozporządzenia REACH – Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Stosowanie programu IUCLID do przygotowania wniosku o zezwolenie – mgr inż. Jacek Cieśla, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Rola Komitetów RAC i SEAC w procedurze udzielania zezwoleń – Dr inż. Beata Pęczkowska/Dr inż. Dorota Dominiak, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Komitet ds. rozporządzenia REACH a procedura zezwoleń – Piotr Zabadała, Ministerstwo Gospodarki

Obowiązki dalszych użytkowników stosujących substancje wymienione w załączniku XIV do rozporządzenia REACH – mgr inż. Krzysztof Domański, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Propozycje KE w sprawie uproszczenia i usprawnienia procedury udzielania zezwoleń – Dr Andrzej Kalski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw związane z przygotowaniem wniosku o zezwolenie - Dr Maxim Khrolenko, Specjalista ds. REACH, Grupa Azoty


Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków


Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w SEMINARIUM

Procedura udzielania zezwoleń – nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw

która odbędzie się 26 maja 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki

(Sala ABC, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy na konferencję prowadzone są wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Osoby które pomyślnie się zarejestrują zostaną o tym powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania liczby miejsc rejestracja została zamknięta.


PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO - TUTAJ


Streszczenia decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) - REACH/14/1/0

Ftalan dibutylu (DBP) - REACH/14/2/0

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), Ftalan dibutylu (DBP) - REACH/14/3/0, REACH/14/3/1, REACH/14/3/2

Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV - TUTAJ


Informacje krok po kroku do przygotowania rejestracji w 2018 r. - TUTAJ


Strona internetowa ECHA przenaczona dla dalszych użytkowników.

Interaktywna mapa dla dalszych użytkowników pomagająca znaleźć niezbędne informacje na stronach ECHA.

Prezentacja ECHA dla dalszych użytkowników - REACH & CLP Downstream user overview.


W Dzienniku Urzędowym L 78/12 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 – rozporządzenie to wydłuża okres wejścia w życie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji wymienionych w rozporządzeniu 605/2014 do 1 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rozszerzonego badania szkodliwego działania na rozrodczość na jednym pokoleniu


Konferencja "REACH - co komu pisane"

W dniu 9 marca 2015 roku odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Gospodarki konferencja "REACH - co komu pisane", która poświęcona będzie kwestiom konkurencyjności i innowacyjność firm na rynku polskim, europejskim i globalnym w kontekście kosztów ponoszonych przy  wdrażaniu rozporządzenia REACH. Na konferencji zaprezentowana zostanie "Informację na temat kosztów wdrażania Rozporządzenia REACH w Polsce", którą opracował Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP działający na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Konferencja odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. w sali "Pod Kopułą" w  Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5, wejście od strony ulicy Wspólnej) o godz. 10.30 - szczegółowa agenda w załączeniu Udział w konferencji jest bezpłatny, prosimy o wcześniejszą rejestrację na formularzu dostępnym na stronie http://www.mg.gov.pl/node/22817


Działania ECHA dotyczące identyfikacji potencjalnych substancji CMR

Raport stanowi analizę dotyczącą substancji CMR w celu monitorowania zarówno substancji, które zostały zaklasyfikowane przez rejestrujących/zgłaszających zgodnie z zharmonizowaną klasyfikacją podaną w załączniku VI do rozporządzenia CLP, jak również substancji, które nie posiadają zharmonizowanej klasyfikacji, ale rejestrujący/zgłaszający zaklasyfikowali je zgodnie z podanymi w rozporządzeniu CLP kryteriami jako CMR. Raport ten będzie podstawą dla dalszych działań związanych z zarządzaniem ryzyka, np. identyfikacją substancji SVHC, zaproponowaniem nowej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Raport dostępny jest TUTAJ


Ankieta - seminarium dotyczące procedury udzielania zezwoleń

Procedura udzielania zezwoleń (autoryzacja) to jeden z głównych filarów rozporządzenia REACH. Podlegają pod nią substancje znajdujące się w załączniku XIV do w/w rozporządzenia. Wnioski o uzyskanie zezwolenia mogą być składane nie tylko przez producentów, czy importerów, ale również przez dalszych użytkowników. Wiele firm jedynie stosując chemikalia nie zdaje sobie sprawy, że proces autoryzacji może ich też dotknąć bezpośrednio. Dlatego też chcielibyśmy zorganizować seminarium dotyczące przedmiotowej procedury i poznać ile firm byłoby zainteresowanych tą tematyką.Ze względu na powyższe prosilibyśmy o wypełnienie poniższej ankiety. www.chemikalia.gov.pl/ankieta_procedury_udzielania_zezwolen_.html

Pozdrawiamy i dziękujemy
Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP


Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa na kolejną edycję ”drzwi otwartych” w 2015r. W dniach 4 marca, 9 kwietnia, 7 maja będziecie Państwo mogli się z nami spotykać w uzgodnionym  wcześniej terminie i o ustalonej godzinie. Pracownicy Centrum przedyskutują z Państwem interesujące zagadnienia oraz pomogą rozwiązać Państwa problemy związane z interpretacją rozporządzeń REACH oraz CLP. Udział w ”drzwiach otwartych” jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.chemikalia.gov.pl/drzwi_otwarte_helpdesk_.html
Z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie ustalimy datę i godzinę spotkania. Potwierdzenie wyślemy do Państwa odrębnym emailem.
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania liczby miejsc rejestracja została zamknięta.


Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 6 substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


Plan wdrożenia harmonogramu SVHC (SVHC Roadmap implementation plan)

Wszystkie działania związane z wdrażaniem planu działań dotyczącego substancji SVHC (SVHC Roadamap) mogą być śledzone za pomocą narzędzia PACT (Public Activities Coordination Tool). PACT jest publikowany w postaci listy substancji i jest stale aktualizowany na stronach internetowych ECHA: http://echa.europa.eu/pl/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact

PACT zawiera publicznie dostępne informacje na temat poszczególnych substancji przewidzianych do dalszych działań w ramach rozporządzeń REACH i CLP, a mianowicie:

- powód, dla którego dane państwo członkowskie lub ECHA zaproponowały substancje do ‘SVHC Roadmap’ (substancja CMR, PBT/vPvB, uczulająca, zaburzająca gospodarkę hormonalną (ED));

- obecny status i wnioski z prowadzonej analizy zarządzania ryzykiem (RMOA) dla substancji;

- proponowane dalsze działanie dla substancji (np.: identyfikacja jako SVHC; wniosek o ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji; wniosek o nadanie lub zmianę zharmonizowanej klasyfikacji (CLH)).


Aktualizacja Pytań i Odpowiedzi
Nowe Pytania i Odpowiedzi dotyczące zezwoleń TUTAJ.

Wsparcie - Pytania i Odpowiedzi TUTAJ.


Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzję ECHA nakładającej opłatę administracyjną po negatywnej ocenie wielkości przedsiębiorstwa

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dostępne jest TUTAJ.


Załacznik XIV - kolejne 9 substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Lista substancji w załączniku XIV na stronie ECHA - TUTAJ
Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia - TUTAJ


Interaktywny poradnik - eGuide - dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia

Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.

eGuide dostępny jest TUTAJ.


Decyzje o udzieleniu zezwolenia - ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)

Streszczenie decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


DEHP, DBP, BBP i DIBP

KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zakończenia procesu wprowadzania ograniczeń dotyczących czterech ftalanów (DEHP, DBP, BBP i DIBP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)


Materiały z KONFERENCJI: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków która odbyła się 19 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, ”Sala Pod Kopułą”, wejście od ul. Wspólnej)

Program Konferencji: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków

Wprowadzenie do tematyki konferencji – Inspektor ds. Substancji Chemicznych – Dr Jerzy Majka

Rozporządzenie CLP – cele, obowiązki i zmiany – Dr inż. Michał Andrijewski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP – Dr inż. Dorota Dominiak, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia – Dr inż. Mariusz Godala, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP – Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne – Dr Andrzej Kalski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP – Pani Jadwiga Mędelewska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP – przedstawiciele przemysłu - INCO Anwil


Notatka odnoœśnie wprowadzania do obrotu nikotyny - TUTAJ


Publicznie dostępne informacje na temat substancji

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami jak znaleźć informacje dotyczące substancji na stronie ECHA: 

Materiały pochodzą z warszatatów internetowych (webinar) - Downstream users: navigating ECHA´s website for information on chemical substances

 

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności