Aktualności > Akty prawne dotyczące REACH:

Akty prawne dotyczące REACH:


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz.675)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny


Rozporządzenie REACH

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (art. 3 pkt. 20 lit. c)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące polskiej wersji językowej 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie REACH - tekst skonsolidowany


Załącznik I

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające załącznik I

Załącznik II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w odniesieniu do załącznika II 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Załącznik IV i V

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r zmieniające załączniki IV i V

Załącznik VII, IX iX

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X

Załącznik XI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI

Załącznik XIII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie REACH w odniesieniu do załącznika XIII 

Załącznik XIV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV

Załącznik XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2012 z dnia 15 maja 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (Fumaran dimetylu - DMF)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 836/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (ołów)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (rtęć)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (związki fenylortęci)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w odniesieniu do załącznika XVII (WWA)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (chrom VI)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w odniesieniu do załącznika XVII (1,4-dichlorobenzenu)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r.  w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII odnośnie do ołowiu i jego związków

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1494 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do benzenu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające w celu dostosowania do postępu technicznego rozporządzenie (WE) nr 440/2008

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające w celu dostosowania do postępu technicznego rozporządzenie (WE) nr 440/2008

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 640/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające w celu dostosowania do postępu technicznego rozporządzenie (WE) nr 440/2008

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające w celu dostosowania do postępu technicznego rozporządzenie (WE) nr 440/2008

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 900/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008


NDS Wspólnotowe


NDS Krajowe


Tekst dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii.


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów.


Oryginalna propozycja Komisji Europejskiej z 2003 r.


Biała Księga - podwaliny REACHa

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności