Aktualności > Starsze wiadomości

Starsze wiadomości

Act Now!


Szukaj chemikaliow


Materiały z KONFERENCJI: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków która odbyła się 19 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, ”Sala Pod Kopułą”, wejście od ul. Wspólnej)

Program Konferencji: 1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków

Wprowadzenie do tematyki konferencji – Inspektor ds. Substancji Chemicznych – Dr Jerzy Majka

Rozporządzenie CLP – cele, obowiązki i zmiany – Dr inż. Michał Andrijewski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP – Dr inż. Dorota Dominiak, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia – Dr inż. Mariusz Godala, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP – Dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne – Dr Andrzej Kalski, Biuro ds. Substancji Chemicznych

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP – Pani Jadwiga Mędelewska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Doświadczenia przemysłu związane z wdrażaniem przepisów rozporządzenia CLP – przedstawiciele przemysłu - INCO Anwil


Publiczne konsultacje Europejskiej Agencji Chemikaliów

(stan na dzień 02.06.2014)

REACH
  • Propozycje przeprowadzenia badań na zwierzętach kręgowych - 64 konsultacji
  • Propozycje ograniczeń substancji - załącznik XVII - 3 konsultacje
  • Identyfikacja substancji SVHC - lista kandydacka - 0 konsultacji
  • Propozycje substancji SVHC do załącznika XIV - 0 konsultacji
  • Wnioski o zezwolenie - załącznik XIV - 2 konsultacje
CLP

ECHA

Nowa wersja portalu REACH-IT

Dostępna jest już nowa wersja portalu REACH-IT (2,7) usprawniająca komunikację między ECHA a przedsiębiorstwami. Aktualizacja portalu umożliwia także składanie wniosków o udzielenie zezwolenia. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest Tutaj

Fact sheet – Improving communication through REACH-IT


ECHA

ECHA nie zawsze ma rację

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że Rada Odwoławcza Europejskiej Agencji Chemikaliów w sprawie Case- 008-2012 pozytywnie rozpatrzyła odwołanie polskiej firmy.
Każda osoba fizyczna lub prawna ma możliwość odwołania się od decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów. Decyzje Agencji od których można wnieść odwołanie, mogą dotyczyć np: odrzucenia rejestracji, udostępniania danych, sprawdzania zgodności dokumentacji rejestracyjnej.
Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest Tutaj
Więcej informacji na temat Rady Odwoławczej oraz procedurze odwołań dostępne jest Tutaj


Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do udziału w
KONFERENCJI
1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych
Nie przeocz swoich obowiązków

która odbędzie się 19 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki
(Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, ”Sala Pod Kopułą”, wejście od ul. Wspólnej)
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem.
Udział w konferencji jest bezpłatny
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy na konferencję prowadzone są wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
Osoby które pomyślnie się zarejestrują zostaną o tym powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania liczby miejsc rejestracja została zamknięta.


ECHA Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 7 substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


ECHA Aktualizacja poradników

Europejska Agencja Chemikaliów zaktualizowała Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystykii TUTAJ oraz Poradnik dla dalszych użytkowników TUTAJ. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Poradniki w wersji angielskiej dostępne są na naszych stronach w zakładce ECHA-poradniki


Europejska Agencja Chemikaliów przygotowuje wniosek o ograniczenie Deka-BDE

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przygotowuje wniosek o ograniczenie produkcji, importu i stosowania substancji eter dekabromodifenylowy (DecaBDE). W związku z tym wszystkie zainteresowane strony proszone są o dostarczenie informacji dotyczących zastosowań substancji, dla których brak jest rozwiązań alternatywnych lub ich wdrożenie może wymagać znacznej ilości czasu.
Informacje można przesyłać do ECHA do 15 grudnia 2013 r. za pomocą kwestionariusza elektronicznego:
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction/call-for-evidence-consultation

 

Prosimy o przesłanie kopii komentarza na adres Biura do spraw Substancji Chemicznych biuro@chemikalia.gov.pl Opinie zainteresowanych stron posłużą nam do wypracowania stanowiska Polski w przedmiotowej sprawie.

 

Publicznie dostępne informacje na temat substancji 

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami jak znaleźć informacje dotyczące substancji na stronie ECHA: 

Materiały pochodzą z warszatatów internetowych (webinar) - Downstream users: navigating ECHA´s website for information on chemical substances


Zakaz sprzedaży metanolu dla konsumentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny Coraz bliżej zakazu sprzedaży metanolu dla konsumentów

Informujemy, iż projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny, został notyfikowany Komisji Europejskiej w dniu 29 maja 2013 r. pod numerem 2013/286/PL. Więcej.


ECHA Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 6 substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJObowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


Ankieta dotycząca używania Bisfenolu A (BPA) w papierach termicznych

Francuskie Ministerstwo Środowiska w oparciu o art. 68 Rozporządzenia (WE)  NR 1907/2006 REACH, zdecydowało o rozpoczęciu procedury mającej na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie używania Bisfenolu A (BPA)  o numerze CAS: 80-05-07, w papierach termicznych. Papier termiczny znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach drukujących za pomocą druku termicznego takich jak: kasy fiskalne, tachografy, bankomaty, drukarki termiczne, faksy a także urządzeniach medycznych takich jak aparaty do EKG, USG itp. W związku z opracowaniem dokumentacji w celu włączenia Bisfenolu A do załącznika XVII rozporządzenia REACH, Francuska Agencja ds. Żywności, Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa (ANSES) zwróciła się do właściwych urzędów ds. rozporządzenia REACH, z prośbą o uzupełnienie ankiety dotyczącej stosowania BPA w papierach termicznych w poszczególnych krajach wspólnoty. Biuro do spraw Substancji Chemicznych, które koordynuję proces zbierania informacji w Polsce, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie i odesłanie ankiety  znajdującej się pod poniższym linkiem: Ankieta dotycząca używania Bisfenolu A (BPA) w papierach termicznych na adres szymon.domagalski@chemikalia.gov.pl. W razie trudności z udzielaniem odpowiedzi w języku angielskim mogą być one przesłane w języku polskim. Przesłane odpowiedzi zostaną skompilowane w jeden raport oraz przekazane do ANSES i wykorzystane w procesie podejmowania decyzji o ewentualnym włączeniu BPA do załącznika XVII, w tym konkretnym zastosowaniu. Informacje te będą szczególne istotne podczas oceny potencjalnych skutków ekonomicznych i społecznych wprowadzenia nowego ograniczenia. 

Z góry dziękujemy za przesłane informację.


  Zmiany w załączniku XIV do rozporządzenia REACH

 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).


ECHA

Uwaga rejestrujący w 2013r. !!!                                                                                  

Dokumentację można przedkładać poprzez portal REACH-IT od poniedziałku 10:00 do piątku 21:00 czasu lokalnego (GMT +2). Strona REACH-IT nie jest dostępna podczas weekendów i najbliższych dni ustawowo wolnych od pracy: 1 maja, 9 maja, 20 maja. Od 20 maja portal REACH-IT będzie otwarty non-stop do dnia 1 czerwca. Więcej.


ECHA

Invoices and payments - REACH-IT                                                                                       

Aktualizacja często zadawanych pytań dotyczących płatności i faktur dostępna jest TUTAJ.


 Ulgowe opłaty dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) TUTAJ


 

 

Notatka odnośnie wprowadzania do obrotu nikotyny - TUTAJ

 


  Przegląd rozporządzenia REACH

 

Po pięciu latach od daty wejścia rozporządzenia REACH Komisja opublikowała sprawozdanie odnoszące się do tego aktu prawnego.
Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH Komisja Europejska musi złożyć sprawozdanie dotyczące funkcjonowania tego rozporządzenia oraz środków finansowych udostępnionych przez Komisję do celów opracowania i oceny alternatywnych metod badań. Zgodnie z rozporządzeniem REACH Komisja powinna także dokonać przeglądu wymogów związanych z rejestracją substancji o niskiej wielkości obrotu, złożyć sprawozdanie na temat ewentualnej potrzeby rejestracji pewnych typów polimerów, ocenić, czy istnieje (lub nie) potrzeba zmiany zakresu rozporządzenia, tak aby uniknąć interferencji z innymi właściwymi przepisami unijnymi, a także dokonać przeglądu działania ECHA. Sprawozdaniu towarzyszy dokument roboczy, zawierający dalsze szczegółowe informacje na temat ustaleń, na których opierają się wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu.
Tekst sprawozdania KE w języku polskim TUTAJ
Tekst sprawozdania KE w języku angielskim TUTAJ
Odnośnik do Dokumentu Roboczego Komisji w języku angielskim TUTAJ


ECHA Konsultacje publiczne - substancje SVHC                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące włączenia kolejnych 10 substancji na listę kandydacką. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Lista dostępna jest TUTAJ


Nowa formuła "drzwi otwartych"

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa na kolejną edycję ”drzwi otwartych”.

Od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku (trzy miesiące) będziecie Państwo mogli się z nami spotykać w uzgodnionym  wcześniej terminie i o ustalonej godzinie. Pracownicy Centrum przedyskutują z Państwem interesujące zagadnienia oraz pomogą rozwiązać Państwa problemy związane z interpretacją rozporządzeń REACH oraz CLP.

Udział w ”drzwiach otwartych” jest bezpłatny.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: http://www.chemikalia.gov.pl/drzwi_otwarte_krajowe_centrum_informacji_reach_i_clp.html

Z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie ustalimy datę i godzinę spotkania. Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy  do Państwa odrębnym emailem.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP


  Zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
W Dzienniku Ustaw, poz.180, 2013 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.
Rozporządzenia dostępne są TUTAJ


ECHA                                          

Europejska Agencja Chemikaliów organizuje konferencję "Eighth Stakeholders' Day" która odbędzie się 26 marca w Helsinkach. Szczegółowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny, znaleźć można na stronach internetowych ECHA - TUTAJ.


ECHA Substancje SVHC (Substances of Very High Concern)                                                                                     

Zalecenie ECHA w sprawie włączenia do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń kolejnych 10 substancji - załącznik XIV do rozporządzenia REACH. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ.


ECHA Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała 54 substancje do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJ. Obowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


ECHA Przerwa w dostępnie do systemu REACH-IT                                                                                   

Uprzejmie informujemy o przerwie w dostępie do systemu REACH-IT w dniach od 21 grudnia 2012r. do 2 stycznia 2013r. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA ECHA udostępnia nazwy przedsiębiorstw oraz numery rejestracji                                                                                   

Europejska Agencja Chemikaliów udostępniła na swojej stronie internetowej więcej informacji pochodzących z dokumentacji rejestracyjnych. Udostępnione informacje zawierają nazwę rejestrującego, numer rejestracji substancji oraz w przyszłości także inne pozycje zazwyczaj zawarte w karcie charakterystyki. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie informacje mogą być publicznie dostępne. Przedsiębiorstwa mogły złożyć wniosek o nieujawnianie powyższych informacji dlatego w wykazie przy niektórych pozycjach pojawi się informacja [Confidential]. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA Szczegółowe statystyki dotyczące rejestracji                                                                                     

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała szczegółowe statystyki dotyczące rejestracji. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA Warsztaty dla wiodących rejestrujących                                                                                      

Europejska Agencja Chemikaliów organizuje swoje drugie warsztaty dla wiodących rejestrujących, przygotowujących się do rejestracji substancji w ramach rozporządzenia REACH w 2013r. Warsztaty odbędą się od 11 do 12 października 2012 r. w Helsinkach. Prezentacje z warsztatów będą transmitowane na żywo. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


  Zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (kadm), Rozporządzenie Komisji (UE) NR 836/2012 z dnia 18 września 2012 r.  w odniesieniu do załącznika XVII (ołów), Rozporządzenie Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (rtęć), Rozporządzenie Komisji (UE) NR 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. w odniesieniu do załącznika XVII (związki fenylortęci). Rozporządzenia wprowadzające zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia REACH dostępne są TUTAJ


Seminarium - 1 października 2012 r.                                                                                        

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium dotyczącym procesu rejestracji i oceny dossier substancji chemicznych zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH, organizowanym przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych oraz Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP w Łodzi. Naszym gościem i głównym prelegentem będzie mec. Anna Deloff-Białek, która reprezentować będzie Europejską Agencję Chemikaliów.

Seminarium zatytułowane:

Proces rejestracji i oceny dossier substancji w ramach rozporządzenia REACH

– główne problemy prawne

odbędzie się 1 października 2012 r. w Łodzi, w siedzibie Biura ds. Substancji Chemicznych, przy ulicy Dowborczyków 30/34.
Celem seminarium jest przedstawienie głównych problemów prawnych, które mogą wystąpić podczas dokonywania rejestracji pełnej oraz po przekazaniu pełnej dokumentacji rejestracyjnej do ECHA. Seminarium kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które będą rejestrować swoje substancje oraz już dokonały rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Swoją wiedzą z uczestnikami seminarium podzielą się pracownicy Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi oraz mec. Anna Deloff-Białek pracownik działu prawnego Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba dostępnych miejsc została wyczerpana.

Dla uczestników seminarium organizatorzy zapewniają materiały oraz przerwy kawowe w terminach wyznaczonych programem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYECHA Konsultacje publiczne - substancje SVHC                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące włączenia kolejnych 54 substancji na listę kandydacką. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA Praktyczny poradnik dla dalszych użytkowników                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała poradnik dla dalszych użytkowników dotyczący scenariuszy narażenia. Poradnik w wersji angielskiej dostępny jest TUTAJ lub na naszych stronach w zakładce ECHA-poradniki (Poradniki praktyczne). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ


ECHA Nowa wersja Chesara, narzędzia do oceny bezpieczeństwa chemicznego i sprawozdawczości                                                                                        

Nowa wersja narzędziado oceny bezpieczeństwa chemicznego i sprawozdawczości - CHESAR (v2.0) została udostępniona na stronie internetowej chesar.echa.europa.eu/web/chesar/chesar-tool Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ Warsztaty internetowe (webinar) CHESAR (v2.0 beta) TUTAJ


ECHA Konsultacje publiczne - substancje SVHC                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące włączenia kolejnych dziesięciu substancji z listy kandydackiej do załącznika XIV. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern - SVHC)

Europejska Agencja Chemikaliów dodała trzynaście substancji do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Pełna lista dostępna jest TUTAJ. Obowiązki firm związane z zamieszczeniem substancji na liście kandydackiej


Bezpłatne seminarium " Zarejestruj swoją substancję 2013- drugi termin rejestracji"

Szanowni Państwo,
Ze względu na duże zainteresowanie naszym seminarium mamy przyjemność poinformować, iż w październiku zaplanowaliśmy kolejne spotkanie. Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium dotyczącego rejestracji substancji chemicznych zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH, organizowanego przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych oraz Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP w Łodzi.
Seminarium zatytułowane:

  Zarejestruj swoją substancję
  2013 – drugi termin rejestracji

odbędzie się 25 października 2012 r. w Łodzi, w siedzibie Biura ds. Substancji Chemicznych, przy ulicy Dowborczyków 30/34.
Celem seminarium jest przekazanie konkretnych i praktycznych informacji, które mogą być wykorzystane podczas procesu rejestracyjnego przez wszystkie przedsiębiorstwa mające obowiązek rejestracji swoich substancji w 2013 roku. Wskazane wytyczne będą opierać się na konkretnych doświadczeniach z pierwszego terminu rejestracji w 2010 roku. Seminarium kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które będą rejestrować swoje substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Swoją wiedzą z uczestnikami seminarium podzielą się pracownicy Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi oraz przedstawiciel przemysłu, zaangażowany w 2010 roku w rejestrację kilkunastu substancji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na seminarium będą prowadzone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Działalność/Konferencje i szkolenia. Osoby które zakwalifikują się do wzięcia udziału w seminarium zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY


ECHA

Act Now!

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała materiały z konferencji "Seventh Stakeholders' Day" TUTAJ.


ECHA Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR)                                                                                       

Europejska Agencja Chemikaliów opracowała dokument "Chemical Safety Report - an illustrative example" aby ułatwić firmom przygotowanie Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ. Chemical Safety Report - an illustrative example TUTAJ.


ECHA Publiczne konsultacje dot. ftalanów DINP1 i DIDP2                                                                                       

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), na wniosek Komisji Europejskiej, dokonała przeglądu dowodów naukowych dotyczących zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające ftalanów DINP1 i DIDP2. Na podstawie istniejącego ograniczenia te ftalany nie mogą być stosowane w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być wprowadzane do ust. W swoim projekcie sprawozdania, Agencja stwierdza, że istniejące ograniczenie jest uzasadnione, jednakże żadne dalsze środki podejmowane w celu zmniejszenia narażenia dzieci na DINP i DIDP  w celu ograniczenia ryzyka nie wydają się być konieczne. ECHA zaprasza zainteresowane strony do nadysłania uwag dotyczących projektu sprawozdania do dnia 31 lipca 2012. W szczególności, mile widziane będą wszelkie istotne nowe dowody naukowe, które nie zostały ocenione w projekcie sprawozdania. Wobec powyższego, Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) została poproszony o dostarczenie naukowej opinii na temat projektu sprawozdania, przy uwzględnieniu uwag z konsultacji publicznych. Z projektem raportu można zapoznać się TUTAJ. Komentarze należy przesyłać poprzez stronę internetową ECHA.


Bezpłatne seminarium " Zarejestruj swoją substancję 2013- drugi termin rejestracji"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do udziału w  seminarium dotyczącym rejestracji substancji chemicznych zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH, organizowanym przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych oraz Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP w Łodzi.
Seminarium  zatytułowane:   Zarejestruj swoją substancję
  2013 – drugi termin rejestracji

odbędzie się 15 maja 2012 r. w Łodzi, w siedzibie Biura ds. Substancji Chemicznych, przy ulicy  Dowborczyków 30/34.

Celem seminarium jest przekazanie konkretnych i praktycznych informacji, które mogą być wykorzystane podczas procesu rejestracyjnego przez wszystkie przedsiębiorstwa mające obowiązek rejestracji swoich substancji w 2013 roku. Wskazane wytyczne będą opierać się na konkretnych doświadczeniach z pierwszego terminu rejestracji w 2010 roku. Seminarium  kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które będą rejestrować swoje substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów.   

Swoją wiedzą z uczestnikami seminarium podzielą się pracownicy Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi oraz przedstawiciel przemysłu, zaangażowany w 2010 roku w rejestrację kilkunastu substancji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z PROGRAMEM SEMINARIUM.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na seminarium będą prowadzone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Działalność/Konferencje i szkolenia. Osoby które zakwalifikują się do wzięcia udziału w seminarium zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy powtórzenie seminarium 14 czerwca oraz 26 września 2012 roku.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY


ECHA Substancje SVHC w wyrobach                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała informacje na temat wyrobów zawierających substancje SVHC. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ 


ECHA Konsultacje publiczne - substancje SVHC                                                                                        

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące włączenia kolejnych trzynastu substancji na listę kandydacką. Pełna treść publikacji prasowej ECHA dostępna jest TUTAJ  


  Zmiany w załączniku XIV do rozporządzenia REACH

 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).


  Zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) TUTAJ


 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności