Aktualności > Rejestracja > Substancje, w stosunku do których rozporządzenie REACH nie ma zastosowania

Substancje, w stosunku do których rozporządzenie REACH nie ma zastosowania

  1. substancje radioaktywne objęte dyrektywą Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego;
  2. substancje w ich postaci własnej, jako składniki preparatu lub w wyrobach, które znajdują się pod nadzorem celnym – pod warunkiem, że nie są one poddawane obróbce ani przetwarzaniu – i które są tymczasowo magazynowane lub znajdują się w wolnych obszarach celnych lub w składach wolnocłowych i mają zostać reeksportowane lub są w trakcie przewozu tranzytem;
  3. półprodukty niewyodrębnianych;
  4. przewóz substancji niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych w preparatach niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym, żeglugą śródlądową, drogą morską lub powietrzną.
 

Przepisy rozporządzenia nie mają również zastosowania do:

Państwa członkowskie mogą w szczególnych przypadkach w odniesieniu do niektórych substancji, w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach, zezwolić na zwolnienia ze stosowania rozporządzenia, gdy jest to konieczne ze względu na obronność.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności