Aktualności > Rozporządzenie CLP/System GHS

Rozporządzenie CLP/System GHS


 CLP.GOV.PL

Zapraszamy na stronę internetową Krajowego Centrum Informacyjnego do Spraw REACH i CLP

poświęconą rozporządzeniu CLP!  www.clp.gov.pl


 


CLP lub rozporządzenie CLP to nowe europejskie rozporządzenie w sprawie klasyfikacji (Classification), oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging) substancji i mieszanin chemicznych. Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ).

CLP Na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i  mieszanin

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 126 z 22 maja 2010 roku)


Poradniki dotyczące rozporządzenia CLP

"Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP": zawierają opis podstawowych obowiązków i procedur określonych w nowym rozporządzeniu

"Wytyczne dotyczące stosowania kryteriów CLP": zawierają opis ogólnych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP, jak również szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji

"Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) 1272/2008 "

"Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania"


Często zadawane pytania dotyczące CLP


Ulotka informacyjna na temat nowych zasad klasyfikacji, oznakowania i pakowania - Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych przygotowało ulotkę informacyjną przeznaczoną dla producentów, importerów chemikaliów, dalszych użytkowników wykorzystujących w swojej działalności zawodowej lub przemysłowej chemikalia, a także dla konsumentów stosujących w gospodarstwach domowych chemikalia. Ulotka informuje o terminach w których zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów. Ulotka ma także za zadanie zapoznać użytkowników chemikaliów z ich nowym oznakowaniem, które zacznie obowiązywać dla substancji od 1 grudnia 2010 r., natomiast w przypadku mieszanin od 1 czerwca 2015 r.

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności