Aktualności > O nas:

O nas:


Krajowe Centrum Informacyjne

Zgodnie z artykułem 124 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, zwanego w skrócie rozporządzeniem REACH, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek utworzyć krajowe centra informacyjne (tzw. helpdeski) w celu udzielania producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności związanych z rejestracją substancji.

Krajowe centrum informacyjne w Polsce ma następujące zadania i cele:

Zadania

Cele


Zadawanie pytań

W celu przesłania zapytania do krajowego centrum informacyjnego należy wejść w zakładkę Rejestracja/Logowanie, znajdującą się na dole menu (menu znajduje się w lewej części portalu). Następnie należy zalogować się, podając własny login (adres elektroniczny) oraz hasło, a następnie potwierdzić klikając Wejdź. Po zalogowaniu się, uzyskają Państwo dostęp do dalszej części portalu - pojawi się dodatkowe menu. Aby przesłać zapytanie należy wybrać zakładkę Zadaj pytanie. Po wpisaniu treści zapytania, potwierdzamy je poprzez kliknięcie na pole Prześlij powyższe informacje do Helpdesku REACH. Zapytanie zostanie automatycznie przekazane.

Zadawanie pytań wymaga uprzedniej rejestracji. W tym celu należy wejść w zakładkę Rejestracja/Logowanie, znajdującą się na dole menu (menu znajduje się w lewej części portalu). Następnie należy kliknąć na przycisk Zarejestruj się.  Należy wypełnić pola dot. adresu elektronicznego  (Państwa przyszłego loginu), hasła oraz rodzaju prowadzonej działalność. Po przejściu do kolejnego ekranu (przycisk Dalej), konieczne jest jedynie wypełnienie pola Nazwa przedsiębiorstwa (lub Imię i nazwisko w przypadku Konsumentów/Osób prywatnych). Wypełnienie pozostałych pól jest fakultatywne. Po kliknięciu Dalej przechodzimy do ostatniego ekranu. W tym miejscu należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych oraz wpisać tekst wyświetlający się na obrazku. Całą procedurę kończymy klikając na Zakończ. Na podany przez Państwa adres elektroniczny wysłany zostanie link aktywacyjny. Kliknięcie na niego uaktywni Państwa konto.

Udzielenie odpowiedzi

Ze względu na znaczną ilość pytań napływających poprzez Helpdesk nie zawsze istnieje możliwość udzielenia natychmiastowej odpowiedzi. Dokładamy starań, aby żaden użytkownik nie czekał na odpowiedź dłużej niż 14 dni roboczych. W przypadku konieczności przesłania pytania do Europejskiej Agencji Chemikaliów w celu konsultacji we współpracy z poszczególnymi centrami informacyjnymi ds REACH krajów członkowskich, czas ten może ulec wydłużeniu, o czym staramy się informować autora zapytania.


Przeglądanie zawartości serwisu

W lewej części strony znajduje się menu przedmiotowe. Kliknięcie na którekolwiek z haseł umożliwia zapoznanie się z dalszymi informacjami. Przykładowo, wybierając Podstawowe pojęcia uzyskujemy dostęp do słownika terminów stosowanych w rozporządzeniu REACH.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności