Aktualności > Dokumenty > Inne dokumenty:

Inne dokumenty:

 1. Formy zjonizowane. Na spotkaniu Przedstawicieli Urzędów Właściwych ds. REACH i CLP (CARACAL) w dniach 16-17 marca 2009 został zatwierdzony dokument odnośnie substancji zjonizowanych w roztworach wodnych. W dniu 24 kwietnia zaktualizowana wersja dokumentu została udostępniona Urzędom Właściwym ds. REACH przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Chemikaliów. Substances ionised in water Wnioski w języku polskim z tego dokumentu
 2. Lista polskich jednostek badawczych, które uzyskały certyfikaty zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 3. Poradnik dla inspekcji w zakresie REACH/GHS
 4. Pytania i odpowiedzi w sprawie REACH. Tłumaczenie Ministerstwa Gospodarki
 5. Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki powstał w ramach projektu Transition Facility 2004 Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH
 6. A Compendium of Case Studies that helped to shape the REACH Guidance on Chemical Categories and Read Across Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
 7. Implementation of REACH in the New Member States. Part one: Overview of the Chemical and Speciality Chemical Sector in the New Member States Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
 8. Implementation of REACH in the New Member States. Part two: Business Case Studies in Selected New Member States Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
 9. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi REACH, które opublikowane zostały w czerwcu 2008 r. w Rzeczpospolitej. Z początkiem czerwca ruszył system rejestracji wstępnej substancji chemicznych oraz Tylko przez Internet.
 10. Na stronach Komisji Europejskiej znaleźć można również dokument poświęcony kwestiom związanym z odpadami i substancjami odzyskiwanymi (Waste and Recovered Substances) wraz z uwagami dot. powyższego dokumentu, które zostały przedłożone przez państwa członkowskie UE oraz inne zainteresowane strony (UWAGI).
  Dokumenty w języku angielskim;
 11. Broszura informacyjna ECHA dot. podstawowych informacji związanych z działalnością w ramach Forum Wymiany Informacji o Substancji (SIEF) - TUTAJ
  Broszura w jęz. angielskim;
 12. Robocze tłumaczenie Poradnika dotyczącego rejestracji, przygotowane przez Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych - TUTAJ. Wszelkie komentarze prosimy przesyłać na adres: komentarze@chemikalia.gov.pl
 13. Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (TUTAJ). Dokument w języku angielskim.
 14. Zalecenie ECHA dot. włączenie 7 substancji do Załącznika XIV rozporządzenia REACH (WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEŃ): TUTAJ;

  Opinia Komitetu Państw Członkowskich ECHA: TUTAJ
  Uwaga! Z uwagi na wielkość plików zalecane jest ich zapisanie na dysku.
 15. Informujemy, iż Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT) opublikował raport bazowy dot. rozporządzenia REACH - REACH Baseline Study;
 16. Wytyczne ECHA dot. wymogów informacyjnych dla celów rejestracji;
 1. Prezentacje z Warsztatów dla Wiodących Rejestrujących
 2. Uaktualniony dokument dotyczący substancji notyfikowanych - Questions and Answers for the registrants of previously notified substances;
 3. Uaktualniony poradnik dotyczący przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz notyfikacji PPORD - Data Submission Manual 5: How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications.

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności