Aktualności > Kalendarz REACH

Kalendarz REACH

grudzień 2006 Publikacja rozporządzenia REACH
maj 2007 Publikacja sprostowania do rozporządzenia REACH
1 czerwca 2007 Rozporządzenie REACH wchodzi w życie
Rozpoczęcie działalności strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów
Oficjalne rozpoczęcie działalności Helpdesku Agencji oraz krajowych helpdesków ds. REACH
Nowy format karty charakterystyki
czerwiec 2007 – czerwiec 2008 Przygotowywanie się przemysłu do rejestracji wstępnej – zbieranie informacji, komunikowanie się w łańcuchu dostaw
1 czerwca 2008 Zaczynają obowiązywać przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 (Klauzula o swobodnym przepływie) i art. 136 (Środki przejściowe dotyczące substancji istniejących)
Początek rejestracji wstępnej – art. 28
Rewizja załączników: I (ocena substancji i sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego), IV i V - wyłączenia z rejestracji - art. 138 ust. 4
Ostateczny termin wejścia w życie rozporządzenia o opłatach - art. 74 ust. 1
Uchylone zostają dyrektywy 93/105/WE i 2000/21/WE oraz rozporządzenia (EWG) nr 793/93 i (WE) nr 1488/94 - art. 139
1 sierpnia 2008 Wchodzą w życie przepisy art. 135 dotyczącego środków przejściowych substancji zgłoszonych
Uchylenie dyrektywy 93/67/EWG - art. 139
1 grudnia 2008 Koniec rejestracji wstępnej
Zgłoszenie do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie przepisów dotyczących kar za nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia REACH
Do tego dnia Agencja nada numer rejestracji dla substancji zgłoszonej
Rozpoczynają swoją działalność fora SIEF (Fora wymiany informacji o substancjach)
1 stycznia 2009 Agencja na swojej stronie internetowej opublikuje listę substancji zarejestrowanych wstępnie podając nazwy tych substancji, numery EINECS, CAS i inne kody identyfikacyjne, a także pierwszy przewidywany termin rejestracji
1 czerwca 2009 Do tego dnia Agencja przedstawia swoją pierwszą listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 58 ust. 3
Do tego dnia Komisja Europejska publikuje wykaz krajowych ograniczeń w zakresie obrotu chemikaliami
Uchylona zostaje dyrektywa 76/769/EWG o ograniczeniach w obrocie niektórych substancji i mieszanin chemicznych
Wchodzą w życie przepisy tytułu VIII oraz załącznika XVII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów)
1 grudnia 2010 Rejestracja pełna dla substancji: - CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok - niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok - oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok
Przemysł przekazuje Agencji informacje, które są zamieszczane w wykazie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 113
1 czerwca 2011 Substancje wzbudzające obawy zawarte w wyrobach muszą zostać zgłoszone do Agencji po upływie 6 miesięcy po zamieszczeniu ich na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV - art. 7 ust. 7
1 grudnia 2011 Agencja sporządza projekt kroczącego planu działań państw członkowskich – art. 44 ust. 2
1 czerwca 2012 Komisja Europejska opublikuje raport dotyczący funkcjonowania rozporządzenia REACH - art. 117 ust. 4
Do tego dnia dotychczasowe działanie Agencji zostanie poddane przeglądowi - art. 75 ust. 2
1 grudnia 2012 Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 grudnia 2010 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załącznikach IX i X - art. 43 ust. 2
1 czerwca 2013 Rejestracja pełna substancji w ilości co najmniej 100 ton rocznie - art. 23 ust. 2
Do tego dnia państwo członkowskie może utrzymać istniejące i bardziej rygorystyczne ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji - art. 67 ust. 3
1 czerwca 2016 Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2013 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych w celu spełnienia wymagań określonych w załączniku IX - art. 43 ust. 2
1 czerwca 2018 Rejestracja pełna substancji w ilości co najmniej 1 tony rocznie - art. 23 ust. 3
Zakończenie działalności przez fora SIEF
1 czerwca 2022 Do tego dnia Agencja przygotuje projekt decyzji w odniesieniu do wszystkich dokumentów rejestracyjnych otrzymanych do dnia 1 czerwca 2018 zawierających propozycje badań dla substancji wprowadzonych - art. 43 ust. 2

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności