Aktualności > Informacja prawna

Informacja prawna

Podstawowym celem Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH, utworzonego zgodnie z art. 124 rozporządzenia REACH, jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim zainteresowanym stronom porad dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów tego rozporządzenia, a nie udzielanie wiążących porad prawnych.

Jedynym podmiotem uprawnionym do wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia REACH jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, będziemy starać się wprowadzić odpowiednie poprawki. Krajowe Centrum Informacyjne nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej witrynie internetowej.

Informacje te:

Nie możemy zapewnić, iż tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz prawodawstwo krajowe opublikowane w dziennikach urzędowych.

Niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub, że nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez problemy techniczne. Krajowe Centrum Informacyjne nie ponosi odpowiedzialności za problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności