Aktualności > Nanomateriały

Nanomateriały


 
ROZPORZĄDZENIA
 
Nanomateriały spełniają definicję substancji zawartą w  Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i dlatego  podlegają przepisom tego rozporządzenia. Nanomateriały podlegają również przepisom Rozporządzenia (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
 
Szczegółowe informacje o tym jakie obowiązki nakładają na producentów, importerów i dalszych użytkowników nanomateriałów powyższe rozporządzenia, można znaleźć w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej Nanomaterials In REACH oraz  Classification, Labelling and Packaging of Nanomaterials in REACH and CLP. Dokumenty w języku angielskim.
 

 
PORADNIKI I INNE PUBLIKACJE 
 

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7a) Appendix to Chapter R.7a: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7b) Appendix to Chapter R.7b: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

  Endpoint specific guidance (Chapter R.7c) Appendix to Chapter R.7c: recommendations for nanomaterials (30.4.2012)

Characterisation of dose [concentration] - response for human health (Chapter R.8) Appendix to Chapter R8: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)

Characterisation of dose [concentration] - response for environment (Chapter R.10) Appendix  to Chapter R10: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)

Occupational exposure estimation (Chapter R.14) Appendix to Chapter R14: recommendations for nanomaterials (25.05.2012)


Konferencja BezpieczNA NOwoczesność - Bezpieczeństwo Chemiczne Nanomateriałów - Materiały pokonferencyjne

Informacje dotyczące nanomateriałów na stronach ECHA

The JRC Web Platform on Nanomaterials

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności