Aktualności > Podstawowe informacje > Obowiązki wynikające z REACH

Obowiązki wynikające z REACH

Rozporządzenie REACH dokonuje rozróżnienia pomiędzy kilkoma rolami w łańcuchu dostaw substancji w ich postaci własnej, jako składnika mieszanin lub zawartej w wyrobach, związanymi z działalnością przedsiebiorstwa. Obowiązki do spełnienia uzależnione są od Państwa roli. Prosimy zauważyć, iż przedsiębiorstwo może odgrywać różne role dla różnych substancji. Na przykład w przypadku tworzenia mieszaniny, jeżeli niektóre substancje pozyskiwane są od dostawcy z obszaru UE, a niektóre są importowane przez przedsiębiorstwo z państwa nie należącego do UE, wtedy jesteście Państwo dalszym użytkownikiem w odniesieniu do niektórych substancji oraz importerem w odniesieniu do innych. Nawet dla konkretnej substancji przedsiębiorstwo może wypełniać więcej niż jedną rolę: np. producent może stosować substancję którą produkuje do tworzenia mieszaniny lub produkcji wyrobu.

Jeżeli reprezentują Państwo przedsiębiorstwo spoza UE, nie mają Państwo obowiązków w ramach systemu REACH. Tym niemniej, aby ułatwić sobie eksport do państw UE, mogą Państwo pomóc swoim unijnym klientom przygotować ich dokumentację rejestracyjną lub ewentualnie mianować wyłącznego przedstawiciela.

Producent

Zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, wytwarzającą substancję na terytorium Wspólnoty (Art. 3 pkt 9).

Produkcja oznacza wytwarzanie albo ekstrakcję substancji w stanie, w jakim występuje ona w przyrodzie.

Indywidualną decyzją jest ustalenie, które etapy syntezy produktu końcowego prowadzą do substancji, która ma być zarejestrowana (np. różne etapy oczyszczania i destylacji).

Przykłady:

Twórca receptur kupujący substancje w Niemczech lub Islandii uznany zostanie za Dalszego Użytkownika.

Twórca receptur kupujący substancje w Szwajcarii lub Japonii uznany zostanie za Importera.

Importer

Importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import (Art. 3 pkt 11).

Import oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty (Art. 3 pkt 10). Innymi słowy, wszystkie substancje w ich postaci własnej, jako składniki mieszanin lub zawarte w wyrobach, wytwarzane lub produkowane poza Wspólnotą Europejską i wprowadzane na rynek europejski traktowane są jako importowane.

Jakie są granice dla importu?

Obszar celny Wspólnoty można znaleźć w dziale Podstawowe pojęcia używane w rozporządzeniu REACH, pkt 11

Importujący substancję ze Szwajcarii (państwo nie należące ani do UE, ani do EOG, ale należące do EFTA) pozostają importerem w rozumieniu przepisów rozporządzenia REACH.

Wyłączny przedstawiciel

Jeżeli producent spoza UE zdecyduje się mianować wyłącznego przedstawiciela, ten wyłączny przedstawiciel przejmie, zgodnie z art. 8 ust. 2, wszystkie obowiązki importera. Oznacza to, iż Państwo jako importer nie będziecie musieli rejestrować substancji, nawet jeżeli importowana jest ona od producenta spoza UE. Traktowani będą Państwo jako dalszy użytkownik i będą Państwo musieli informować wyłącznego przedstawiciela o zastosowaniach substancji. W zamian otrzymają Państwo instrukcje w zakresie bezpiecznego użycia. Jeżeli dokonali już Państwo rejestracji, będą musieli wycofać Państwo rejestrację (lub uaktualnić dane – zredukować rejestrowaną ilość, jeżeli nadal importują Państwo substancję od innych producentów spoza UE).

Kim jest wyłączny przedstawiciel?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę poza terytorium Wspólnoty, która produkuje substancję w jej postaci własnej, jako składnik mieszanin lub w wyrobach, przygotowuje miesznine lub wytwarza wyrób, które importowane są na terytorium Wspólnoty, może za obopólną zgodą wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty jako jej wyłącznego przedstawiciela w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na importerach na mocy niniejszego tytułu..

Kiedy rejestracja jest przedkładana przez wyłącznego przedstawiciela musi on załączyć kopię(e) listu(ów) producenta(ów) spoza UE, gdzie oficjalnie zostało potwierdzone wyznaczenie go na wyłącznego przedstawiciela. W odniesieniu do substancji wprowadzonych wyłączny przedstawiciel będzie musiał dokonać również rejestracji wstępnej substancji i w efekcie stanie się uczestnikiem forum SIEF (zob. Poradnik dot. udostępniania danych).

Co więcej, wyłączny przedstawiciel będzie musiał dysponować dostępnymi i aktualnymi informacjami o wielkości importu i o unijnych nabywcach substancji eksportera którego reprezentuje, jak również informacjami o dostarczeniu ostatniej aktualizacji karty charakterystyki. Producent spoza UE musi poinformować wszystkich unijnych importerów w tym samym łańcuchu dostaw o ustanowieniu wyłącznego przedstawiciela.

Wyłączny przedstawiciel ponosi odpowiedzialność prawną za swoją rejestrację. Jednakże można przewidywać, iż w większości przypadków wszelkich niezbędnych danych do dokumentacji dostarczy mu producent spoza UE.

Przykład:

Przykład sytuacji gdzie rejestracja nie jest wymagana:

Wyłączny przedstawiciel musi posiadać wystarczające doświadczenie w praktycznym postępowaniu z substancjami i informacje dotyczące tych substancji.

W odniesieniu do ustalenia liczby rejestracji oraz wymogów dot. informacji przedkładanych przez wyłącznego przedstawiciela, wyróżnić można kilka sytuacji:

Jeżeli zostali Państwo wyznaczeni na wyłącznego przedstawiciela, Państwa producent spoza UE ma obowiązek poinformować wszystkich unijnych importerów w tym samym łańcuchu dostaw o ustanowieniu Państwa jako wyłącznego przedstawiciela. Ci unijni importerzy muszą wypełnić obowiązki dalszego użytkownika w ramach systemu REACH.

Dalszy użytkownik

Strona Europejskiej Agencji Chemikaliów przeznaczona dla dalszych użytkowników :

www.echa.europa.eu/pl/regulations/reach/downstream-users

(Informując o zastosowaniu dostarcza on ilość informacji wystarczającą producentowi, importerowi lub dalszemu użytkownikowi, który dostarczył mu tę substancję, do sporządzenia scenariusza narażenia),

Uwaga! Jeżeli produkują Państwo mieszaniny, są Państwo Dalszym użytkownikiem w rozumieniu rozporządzenia REACH.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności