Aktualności > Opłaty:

Opłaty:


Wysokośœć opłat reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należnoœci wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należnoœci

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

Opłaty uzależnione są między innymi od wielkoœci przedsiębiorstwa: duże/œrednie/małe/mikro zgodnie z Rekomendacją Komisji 2003/361/WE oraz od iloœci rejestrowanej substancji.


Poradnik - Unijna definicja MŒP na stronach Komisji Europejskiej

Więcej informacji dotyczących małych i œrednich przedsiębiorstw na stronie ECHA - Tutaj

Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP - Tutaj

Co zrobić w przypadku błędnego określenia kategorii wielkości przedsiębiorstwa - Tutaj

Opłaty administracyjne - Tutaj


ZAŁĄCZNIK I Rozporządzenia Wykonawczgo Komisji (UE) NR 2015/864

Opłaty z  tytułu rejestracji przedłożonych na mocy art. 6, 7 lub 11 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1 Opłaty standardowe (w EUR)

  Indywidualne przedłożenie informacji Wspólne przedłożenie informacji
Opłata za substancje w  iloœści od 1 do 10 ton  1 739  1 304
Opłata za substancje w  ilośœci od 10 do 100 ton  4 674  3 506
Opłata za substancje w  ilośœci od 100 do 1 000 ton  12 501  9 376
Opłata za substancje w  iloœści powyżej 1 000 ton  33 699  25 274

Tabela 2 Opłaty ulgowe dla MŒP (w EUR)

  ŒŚrednie przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji) Średnie przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji) Małe przedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji) Małe przedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji) Mikroprzedsiębiorstwo (Indywidualne przedłożenie informacji) Mikroprzedsiębiorstwo (Wspólne przedłożenie informacji)
Opłata za substancje w  ilośœci od 1 do 10 ton  1 131  848  609  457  87  65
Opłata za substancje w  ilośœci od 10 do 100 ton  3 038  2 279  1 636  1 227  234  175
Opłata za substancje w  ilośœci od 100 do 1 000 ton  8 126  6 094  4 375  3 282  625  469
Opłata za substancje w  ilośœci powyżej 1 000 ton  21 904  16 428  11 795  8 846  1 685  1 264

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności