Aktualności > Organy nadzoru

Organy nadzoru


Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzeń REACH oraz CLP zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach sprawują: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Państwowa Straż Pożarna, organy celne.

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować sankcjami z kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń zgodnie z rozdziałem 7 Ustawy 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności