Aktualności > Podstawowe informacje na temat systemu REACH

Podstawowe informacje na temat systemu REACH

Dlaczego powstało rozporządzenie REACH?

Dotychczasowy system kontroli chemikaliów w Unii Europejskiej oparty był na szeregu dyrektyw i rozporządzeń, tworzonych na przestrzeni kilku dekad. W jego ramach istniały odrębne reguły dla „istniejących” oraz „nowych” substancji Niestety, system ten nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Nie udało się dzięki niemu uzyskać wystarczających danych na temat wpływu większości substancjina zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne.

Przez pojecie substancje „istniejące” rozumiano wszystkie substancje, które były obecne na europejskim rynku w latach 1971-1981 (szacuje się ich liczbę na około 100 tys.), natomiast za substancje „nowe” uznano wszelkie substancje, które pojawiły się na rynku europejskim po 19 września 1981 r.

Z uwagi na fakt, iż obowiązek szczegółowych badań dotyczył jedynie substancji „nowych”, nie posiadano odpowiednich informacji na temat zdecydowanej większości substancji obecnych na rynku europejskim. Uniemożliwiało to skuteczną kontrolę ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Rozporządzenie REACH zmienia dotychczasową sytuację. W jego ramach przyjęto szereg zmian mających na celu usprawnienie zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Znika podział na substancje „nowe” oraz „istniejące” - objęte zostały one wspólnym systemem. Ciężar odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań danej substancji został przeniesiony z władz na przemysł. Producenci i importerzy zobowiązani zostali do dokonania rejestracji substancji. Dalsi użytkownicy zostali włączeni do systemu kontroli chemikaliów, dzięki czemu informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie się w całym łańcuchu dostaw.

Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

1. Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego;
2. Utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego;
3. Zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego;
4. Wzmocnienie przejrzystości;
5. Integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej;
6. Ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych;
7. Zgodność z zobowiązaniami UE w ramach WTO.

W dziale tym zamieszczone są najbardziej ogólne informacje dotyczące systemu REACH. Jeżeli system ten nie jest Państwu dobrze znany, zalecane jest zapoznanie się z poniższymi materiałami w pierwszej kolejności.

  1. Co to jest REACH?
  2. Podstawowe pojęcia używane w rozporządzeniu REACH
  3. Broszura REACH

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności