Aktualności > REACH-IT > Raport dalszego użytkownika

Raport dalszego użytkownika

na podstawie: echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-report


Stosowanie przez dalszego użytkownika w odniesieniu do karty charakterystyki przekazanej przez dostawcę

Po otrzymaniu rozszerzonej karty charakterystyki zawierającej scenariusze narażenia dotyczące zarejestrowanych substancji należy wykonać następujące czynności:

W przypadku rozbieżności między danymi zastosowaniami i warunkami stosowania a przekazanymi przez dostawcę informacjami podanymi w  rozszerzonej karcie charakterystyki możliwe są różne opcje.

W takiej sytuacji można:

W przypadku wyboru tej ostatniej możliwości należy zgłosić swoje zastosowanie do ECHA.


Zgłaszanie do ECHA zastosowań przez dalszego użytkownika

Zgłoszenie zastosowań do ECHA jest wymagane w sytuacji, gdy dane zastosowania nie są ujęte w scenariuszach narażenia przekazanych przez rejestrującego i konieczne jest przygotowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika.

Nawet w przypadku, gdy przygotowanie tego rodzaju raportu nie jest konieczne, dane zastosowania podlegają zgłoszeniu ECHA, jeżeli całkowite roczne zużycie substancji lub mieszaniny jest niższe niż jedna tona w odniesieniu do wszystkich jej zastosowań lub gdy substancję stosuje się w badaniach ukierunkowanych na produkt lub proces produkcji.

W przypadku substancji mającej więcej niż jedno zastosowanie możliwe są pewne wyłączenia. 

Raport powinien zawierać:

Raport dalszego użytkownika składa się, sporządzając dokumentację w IUCLID i przekazując ją za pośrednictwem REACH-IT.

Raport można także przedłożyć on-line za pośrednictwem formularza - Report a downstream user use (niezbędne jest utworzenie konta w portalu REACH-IT - więcej informacji)


Wyznaczone terminy

Bieg wyznaczonych terminów rozpoczyna się w dniu otrzymania rozszerzonej karty charakterystyki bezpieczeństwa z numerem rejestracyjnym.

Gdy dane zastosowania są ujęte w scenariuszach narażenia i nie ma potrzeby opracowania własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego, wyznaczony termin wynosi:

Gdy zastosowania te nie są ujęte, wyznaczony termin wynosi:


Przydatne informacje:

ECHA Video Tutorial: How to submit a downstream user report via web-form

Webinar - Downstream User Obligation

Pytania i odpowiedzi dotyczące obowiązku przekazywania informacji przez dalszych użytkowników

Overview of downstream user reports

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Factsheet)

Data Submission Manual 21: How to Prepare and Submit a Downstream User Report using IUCLID 5

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności