Aktualności > Rejestracja

Rejestracja

 Ogólny obowiązek rejestracji wynika z art. 5 rozporządzenia REACH, zgodnie z którym:

Substancje w ich postaci własnej, jako składniki mieszanin lub w wyrobach nie są produkowane we Wspólnocie ani wprowadzane do obrotu, chyba że zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami niniejszego tytułu, jeżeli jest to wymagane.

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

W odniesieniu do pewnych kategorii chemikaliów, przepisy rozporządzenia REACH nie mają zastosowania lub mają zastosowanie w ograniczonym zakresie. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące odstępstw od ogólnego obowiązku rejestracji:

 1. Zwolnienia z obowiązku rejestracji - Załącznik IV
 2. Zwolnienia z obowiązku rejestracji - Załącznik V
 3. Okresy przejściowe w ramach rozporządzenia REACH
 4. Substancje, w stosunku do których rozporządzenie REACH nie ma zastosowania
 5. Substancje w środkach ochrony roślin i produktach biobójczych (art. 15)
 6. Substancje zgłoszone
 7. Substancje produkowane lub importowane w ilości mniejszej niż 1 tona
 8. Substancje zarejestrowane ponownie importowane
 9. Substancje odzyskiwane
 10. Polimery
 11. Rejestracja nie dotyczy następujących zastosowań substancji ...

Informacje dotyczące rejestracji na stronach ECHA

http://echa.europa.eu/pl/web/guest/regulations/reach/registration


Narzędzie do przeszukiwania bazy danych zawierającej informacje na temat zarejestrowanych substancji.

Informacje zaczerpnięte są z dostarczonych przez przedsiębiorstwa dokumentacji rejestracyjnych. W bazie znaleźć można wiele informacji, dotyczących substancji takich jak: niebezpieczne właściwości, klasyfikacje i oznakowanie, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania. Narzędzie do przeszukiwania bazy danych znajduje się na następującej stronie ECHA: http://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/registered-substances


© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności