Aktualności > Zezwolenia

Zezwolenia


Jeżeli substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH, wówczas KAŻDY producent lub importer chcący wprowadzać ją do obrotu, musi złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań takiej substancji. Dalszy użytkownik, którego zastosowanie substancji nie zostało objęte zezwoleniem jego dostawcy, musi sam ubiegać się o zezwolenie.


Procedurą udzielania zezwoleń objęte będą substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (ang. substances of very high concernSVHC), które decyzją Komisji Europejskiej, będą stopniowo włączane do załącznika XIV rozporządzenia REACH. Należy podkreślić, iż substancje wymienione w załączniku XIV nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani stosowane po terminie określonym jako data ostateczna (ang. sunset date), chyba że zostanie udzielone zezwolenie.

Dwa pierwsze etapy procedury zezwoleń (Tytuł VII rozporządzenia REACH) to:


Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące zezwoleń TUTAJ

Procedura udzielania zezwoleń ważne informacje dla przemysłu lotniczego TUTAJ

Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV  TUTAJ


Udzielanie zezwoleń

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Jeżeli substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH, wówczas producent lub importer chcący wprowadzać ją do obrotu, musi złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia.
Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być składane

Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać m.in.:

  • raport bezpieczeństwa chemicznego, obejmujący zagrożenia związane z tymi właściwościami, które spowodowały włączenie substancji załącznika XIV, chyba że został on dostarczony wcześniej jako część dokumentów rejestracyjnych,
  • analizę dostępności substancji alternatywnych, zawierającą informacje o wszelkich właściwych działaniach badawczo-rozwojowych podejmowanych przez wnioskodawcę, związanych z zastąpieniem substancji,
  • analizę społeczno-ekonomiczną w przypadku, gdy wnioskodawca nie może przedstawić odpowiedniej kontroli zagrożeń oraz gdy nie istnieje odpowiednia substancja alternatywna.

 Procedura udzielania zezwoleń:

Procedura udzielania zezwoleń

Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia - Dziennik Urzędowy Uni Europejskiej C28 (Informacje Instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej) Tutaj

Agencja pobiera opłatę za każdy składany wniosek o udzielenie zezwolenia dla substancji na mocy art. 62 ust. 7 rozporządzenia REACH. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 254/2013 (TEKST ROZPORZĄDZENIA) za złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia dla jednej substancji, jednego zastosowania i jednego wnioskodawcy pobierana jest opłata podstawowa. Z kolei od każdego dodatkowego zastosowania (UWAGA! Każdy scenariusz narażenia uznaje się za oddzielne zastosowanie), od każdej dodatkowej substancji objętej wnioskiem składanym dla grupy substancji, oraz od każdego dodatkowego wnioskodawcy będącego strona wniosku pobierana jest opłata dodatkowa.

Dzień, w którym Agencja otrzyma opłatę uiszczoną za wniosek o udzielenie zezwolenia, jest uznawany za dzień przyjęcia wniosku.

Tabela opłat z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia:

 Opłaty standardowe  ulgowe dla średnich przedsiębiorstw  ulgowe dla małych przedsiębiorstw  ulgowe dla mikro przedsiębiorstw 
 Opłata podstawowa  53300 EUR  39975 EUR  23985 EUR  5330 EUR

 

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności